В Сандански представят проекта "И аз мога"

Той ще насърчи социалното включване на деца и младежи с тежки увреждания

Днес в Сандански се провежда информационна среща, във връзка със старта на проекта „И аз мога” по договор № BG05M9OP001-2.009-0039-С01 . Срещата ще се проведе от 14.30 ч., в заседателната зала на Общинския съвет. Проектът се изпълнява от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ (ИСУО), с партньорството на Община Сандански.
Проектът цели да насърчи социалното включване на деца и младежи с тежки интелектуални и множествени увреждания, живеещи в резидентни услуги в община Сандански, чрез участие в специално разработени програми и дейности за развитие чрез музика, изкуство и спорт, чрез терапевтична подкрепа и доброволчество. Всички дейности по проекта имат за цел развитие на силните страни и уменията за самостоятелен живот на 12 юноши и младежи от двете услуги на възраст от 15 до 29 г.
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен