Отчетоха модернизирането на сградите на МВР в Благоевград

Проведе се заключителна пресконференция

Заключителна пресконференция постави акцент върху реализираните дейности по обновяване и модернизиране на сгради на ОД МВР и Първо РПУ в Благоевград
Изпълнените дейности и постигнатите резултати по проект  „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания и цялостно обновяване на фасадите на сгради на ОД МВР и Първо РПУ – Благоевград” бяха представени на заключителна пресконференция. Подробности по реализирането на проекта, който се осъществи с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж“ ‎2014-2020 г., даде ръководителят инж.Ангел Даилов.
„Проектът „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания и цялостно обновяване на фасадите на сгради на ОД МВР и Първо РПУ - Благоевград” стартира на 3.04.2017 г., като строително-монтажните работи приключиха преди крайния срок, който е 3 октомври 2018 г. Проектът включваше дейности по изпълнение на инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР, строителен надзор, изпълнение на одит на проекта, мерки по информация и публичност. От 27 август 2018 г. е издадено удостоверение от ДНСК - София за въвеждане в експлоатация“, каза инж.Даилов. Той подробно описа какви строително-монтажни работи са извършени. Сред тях са изолация на външни стени, изолация на покрив, подмяна на дограма, подмяна на отоплителната инсталация и подмяна на осветителни тела, в резултат от изпълнението, на които в сградите ще се достигне клас на енергопотребление "В".
С изпълнението на дейностите се постига подобряване на енергийната ефективност в съществуващия сграден фонд, ще бъде удължен животът на сградите, обекти на интервенция, ще бъде осигурен достъп на хора в неравностойно положение и др. Общата стойност на проекта е ‎ 1 456 928,12 лв., от които Европейско финансиране (ЕФРР) в размер на 1 238 388,92 лв., и Национално съфинансиране (УО на ОПРР 2014-2020 г.) – 218 539,20 лв.
На събитието присъстваха още заместник-директорът на ОД МВР - Благоевград комисар Димитър Кръстев, директорът на Дирекция „Европейски проекти и програми“ Мария Грозданова, екипът по проекта, представители на евродепутатите Андрей Новаков и Асим Адемов, представители на Община Благоевград, медии, граждани.
Проектът се реализира в резултат на подписано партньорско споразумение между Община Благоевград и Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи.
С осъществяване на проекта ще се изпълнят местните политики за устойчиво градско развитие, повишаване качеството на живот, постигане на екологично равновесие и спазване на европейските изисквания и стандарти за интелигентни градове.
 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"