В Белица започват работа по нов проект

Ще осигури работа на 40 души в период от 12 месеца

Кметът на община Белица Радослав Ревански подписа договор на поредния одобрен за финансиране проект.

Проектът „Социално предприемачество без граници на територията на община Белица е финансиран „по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. на социалното министрество на Република България. Стойността на проекта е в размер на 389 832.80 лв.
С реализиране на проекта ще се улесни достъпа до заетост и ще се осигури подкрепа за социално включване на уязвими групи хора от община Белица чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.
Проекта предвижда организиране и провеждане на мотивационно обучение и професионално обучение по професия „работник в озеленяването“ , специалност „озеленяване и цветарство“ за придобиване на първа степен на професионална квалификация. Предвижда създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустройство, където в период от 12 месеца ще бъдат назначени 40 лица от уязвимите групи и 4 лица административен персонал.
Предвидени са да бъдат изпълнени следните дейности:
1. Информиране и подбор на целевата група;
2. Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост;
3. Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;
4. Организиране и провеждане на професионално обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова на лицата, за които е осигурена заетост в социалното предприятие;
5. Подкрепа за осигуряване на заетост за период до12 месеца.

Лицата, попадащи в целевите групи на проекта ще имат възможност за мотивационно обучение за подобряване на жизнения си стандарт, за осигуряване на заетост, за приобщаване към общността, възможност за активно участие на пазара на труда и нов старт в живота.
Реализирането на проекта на територията на община Белица ще бъде в подкрепа на хората с увреждания, продължително безработни лица (това са лица, които са безработни в период, по-дълъг от 12 месеца); безработни лица с трайни увреждания, безработни лица - самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст, безработни над 54-годишна възраст за адаптирането им към новите работни места с цел посрещане на настъпващите бързи промени и изисквания на пазара на труда. Проектът ще спомогне за преодоляване на бедността и социалното изключване чрез разкриване на нови работни места.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"