Професор Екатерина Титянова с награда "Питагор“

Тя е за цялостен принос в развитието на науката

Проф. д-р Екатерина Титянова, д.м.н. – ръководител на  Клиника по функционална диагностика на нервната система, получи голямата награда „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката.
Призът й бе връчен от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев по време на официална церемония в Националния археологически музей.

Проф. Екатерина Титянова е родена в град Гоце Делчев. Завършва висшето си образование по медицина през 1982 г. в Медицинска академия - София. Академичната й кариера започва през 1983 година като асистент в Катедрата по неврология на Медицинска академия – София. Придобива специалност по неврология през 1987 г. По-късно става главен асистент, ръководител на неврологично отделение при УСБАЛНП "Свети Наум" ЕАД и на лаборатория по клинична невросонография. През 1990 г. придобива образователна и научна степен "доктор", а през 2007 г. - научната степен "доктор на науките".
Проф. д-р Екатерина Титянова e професор по неврология, доктор на медицинските науки, академик на Българската академия на науките и изкуствата и академик на Сръбската кралска академия.
Ръководител е на клиника „Функционална диагностика на нервната система“ при Военномедицинска академия – София.
Член е на Факултетния съвет и ръководи катедра „Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве“ при Медицинския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, основател и титуляр е на дисциплината „Нервни болести” в него.
Публикационната й активност включва над 500 научни труда, от които 174 научни статии с общ импакт фактор 198.119.
Съавтор е на национални и международни учебни ръководства, последните издания на Cambridge University Press (Англия) и Di Libros Editora LTDA (Бразилия).
Има над 1300 цитации. Била е гост-лектор в Сърбия, Хърватия и Грузия, член е на 6 национални и 3 чуждестранни редакционните колегии на периодичните научни списания - издания на Мексико, Япония и Европейския съюз.
Тя има световни приноси в различни области на неврологията – изучаване на походката, реорганизация на мозъка след инсулт, иновации в областта на ултразвуковата диагностика на нервната система, мозъчносъдовите заболявания и неврорехабилитацията.
Иноватор е в изследването на походката чрез електронен анализ на стъпките и развива нови направления в неврорехабилитацията в България.
Призната е за международен експерт по невросонология - въвежда, развива и утвърждава нови направления в ултразвуковата диагностика на нервната система у нас и в чужбина.
Като председател на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика създава, развива и утвърждава българска школа по невроснология и учредява Балканска секция по невросонология.
Създател и главен редактор е на периодичното научно двуезично английско-българско списание “Neurosonology and Cerebral Hemodynamics”, което се реферира в Emerging Sources Citation Index – първото международно реферирано българско сипсание в областта на невронауките.
Организира в София научни форуми на Световната федерация по неврология и на Европейската академия по неврология.
Тя е представител за България в европейски и световни научни организации, координатор е на програмите за обучение на Световната федерация по неврология и е външен експерт по проекти на Европейската комисия.
Утвърждава се като международен експерт по мозъчни инсулти за Централна и Източна Европа и е представител за България в групата „Женска инициатива за мозъчен инсулт в Европа” на Европейското дружество по инсулти. Носител е на престижни национални и мждународни награди.
Проф. Титянова има междунориден принос в развитието на двустранните българо-мексикански културни връзки като учредител и президент на фондация „Мексико-България IAP“. Името й е изписано на дарената на София скулптура от мексиканката Фани Хайат, която е поставена пред Националната галерия за чуждестранно изкуство в София.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен