Да предпазим земеделската реколта от пожари!

Не се допуска паленето на открит огън и тютюнопушенето

Във връзка с предстоящата жътвена кампания и летния пожароопасен сезон на територията на общините Сандански, Струмяни и Кресна РСПБЗН – Сандански напомня някои основни правила за пожарна безопасност:

Изискванията за пожарна безопасност са регламентирани в Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейностите в земеделските земи.

Изискванията на наредбата са задължителни за всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, както и лица, които преминават и/или осъществяват дейности в близост до тях;

Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата;

В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава паленето на стърнища, суха тревна растителност и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници;

Гражданите да не изхвърлят угарки от цигари през прозорците на моторните превозни средства при пътуване;

Забранено е паленето на огън в близост до горски масиви и стопански постройки;

Земеделската техника се допуска до участие в жътвената кампания, ако е преминала годишен технически преглед, когато такъв се изисква съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, или периодичен технически преглед съгласно Закона за движение по пътищата, и е осигурена с изискващите се пожаротехнически средства и искрогасители съгласно приложение № 2 от наредбата;

Юридическите и физическите лица, извършващи дейности в земеделските земи, са длъжни да поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън в съответствие с Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.)

При възникване на пожар гражданите да сигнализират на тел. 0746/ 22016 или на тел. 112.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен