Депутатите от ГЕРБ в Благоевградско с въпрос към министъра на енергетиката

На какъв етап е междусистемната газова връзка Гърция - България?

Народните представители от ПП ГЕРБ Даниела Савеклиева, Георги Динев, Александър Мацурев, Стефан Апостолов и д-р Емил Тончев с въпрос към инистъра на енергетиката Теменужка Петкова относно междусистемната газова връзка Гърция – България. Депутатите попитаха министъра на какъв етап се намира проекта за изграждане на връзката и кога се очаква да стартира строителството на газопровода и неговото въвеждане в търговска експлоатация. Темата е изключително важна за региона, защото газопроводът ще има важна стратегическа рола и ще осигури реална диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ за България.
В свой отговор министър Теменужка Петкова заяви:
В началото на отговора си бих искала да благодаря за така поставения въпрос. Проектът „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ е ключов  и приоритетен инфраструктурен проект за България и основен елемент в политиката на българското правителство за  диверсификация на източниците и маршрутите за доставки на природен газ за страната.
Както знаете, още през м. декември 2015 г.  беше прието окончателно инвестиционно решение от акицонерите на Проекта – „БЕХ“ ЕАД и IGI Посейдон. На база на одобрените от акционерите капиталова структура и финансови параметри, проектната компания кандидатства за обезпечаване на финансирането, което е необходимо условие за стартиране на строителството.
В момента проектната компания ICGB има одобрено безвъзмездно финансиране за проекта в размер до 45 млн. евро по Европейската енергийна програма за възстановяване.
Очаква се и окончателното решение от Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, което следва да бъде потвърдено от ЕК, за изменение на програмата и включването на ICGB като допустим бенефициент. По програмата проектът има възможност да получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 39 млн. евро.
Освен одобрената безвъзмездна финансова помощ и заявлението за допълнително финансиране, българското правителство е одобрило в приетия бюджет за 2018 г. държавна гаранция в размер до 110 милиона евро при договаряне на заеми за проекта ICGB. В тази връзка „БЕХ“ ЕАД като акционер с 50 на сто дялово участие в проектната компания и потенциален получател на държавно гарантирания заем е в процес на преговори за уточняване условията на заемното и гаранционното споразумение с финансовите институции.
Следва да се отбележи, че в началото на м. март 2018 г. след преговори между акционерите, на проведена среща на ръководно ниво, е взето решение за оптимизиране на капиталовата структура в съответствие с указанията на JASPESR и ЕК. На база на решението за промяна на капиталовата струкура, проектната компания е в процес на актуализация на Анализа „Разходи – ползи“, който трябва да препотвърди размера на финансовия дефицит, при прилагане на новите финансови параметри.
Към настоящия момент от гледна точка на статута на съгласувателни и разрешителни процедури, за проекта са налице:
-    Влязло в сила Решение за оценка на въздействието върху околната среда за цялото трасе;
-    Влязъл в сила Подробен устройствен план – парцаларен план за цялото трасе на българска територия;
-    Одобрен и съгласуван технически проект за цялото трасе на българска територия и завършено проекиране на гръцкия участък;
-    Издадено и влязло в сила Разрешение за строеж за българска територия  
През ноември  2016 г. успешно приключи пазарният тест за резервиране на капацитет на газопровода – в рамките на който бяха получени оферти от пет търговци за резервиране на около 1,57 млр. куб. от предлаганите 2,7 млр. куб. м.  
През изминалата година бяха стартирани процедури по ЗОП за избор на Инженер-консултант и за избор на изпълнител за доставка на линейни тръби. Процедурата за възлагане на инженеринг, доставка и строителство ще стартира на 30.04.2018 г. При положителен сценарий в развитието на процедурата, се очаква възлагането на строителството да се осъществи пред последното тримесечие на 2018 г. , а въвеждането в търговска експлоатация трябва да бъде реализирано през 2020 г.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен