Санират административна сграда в Разлог

Общината продължава да изпълнява своята инвестиционна политика за прилагане на мерки за енергийна ефективност

В Разлог се проведе конференция и пресконференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – административни сгради”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0022-C01 с бенефициент – Община Разлог. Общата стойност на проекта е 322 375.30 лева, от които Европейското съфинансиране е в размер на 250 024.97, националното съфинансиране е 44 122.05, собственото съфинансиране е 28 228.28 лева. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Обект на инвестиции по проекта е сграда в Разлог, намираща се на ул. „Арх. Александър Баров”№ 2, в която се помещават Общинско предприятие „Обреден дом”, Общинско предприятие „Паркинги и гаражи”, Дирекция „Социално подпомагане” – Разлог, Регионална здравна инспекция, Общински синдикат на Съюз на КТ „Подкрепа”, териториална организация на Сдружение „Съюз на слепите”.
На провелата се конференция инж. Красимир Герчев, кмет на Община Разлог, подчерта, че с реализирането на проекта ще бъде подобрен цялостния облик на една от най-важните административни сгради в Разлог. С прилагане на цялостния пакет от мерки за енергийна ефективност сградата ще достигне най-висок клас на енергопотребление - клас „А”. В момента сградата е от клас „D” и има разход на потребна първична енергия EP = 342 kWh/m2y, след реализиране на мерките, общият годишен разход на първична енергия за сградата ще е в размер на EP = 71,3 kWh/m2y и сградата ще достигне клас на енергопотребление “A”.
На конференцията бе представена информация, че ще бъдат изпълнени дейности, които включват цялостно топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци и врати със система от PVC профил и стъклопакет, ремонт на покрив, топлинно изолиране на покрив и под, изцяло ще бъде подменена водопроводната и канализационната инсталации, също така ще бъде доставен и монтиран котел за отопление на газ. Освен тези мерки ще бъде осигурена достъпна среда за хора с увреждания, ще бъде извършен ремонт на санитарните помещения, ще бъде ремонтирана и мълниезащитната инсталация на сградата.
Община Разлог продължава да изпълнява своята инвестиционна политика за прилагане на мерки за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради в град Разлог, с изпълнението на проекти за обновяване на важни публични обекти в сферата на образованието (СУ „Братя Каназиреви” гр. Разлог, ПГ по МСС – гр. Разлог и ОУ „Никола Парапунов” гр. Разлог), на културата (НЧ „15.IX.1903-1909г.”, гр. Разлог), на административните и социални дейности (сгради в гр. Разлог на ул. „Арх. Александър Баров” и „Богомил” № 2), както и на 14 многофамилни жилищни сгради.

 

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"