Община Благоевград обновява учебни заведения

Пректът е за почти 4 милиона лева

НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“, Трето ОУ „Димитър Талев“ и Пето СУ „Георги Измирлиев“, както и ДГ №8 „Вечерница“ ще бъдат обновени по спечелен проект на Община Благоевград за ‎‎‎3 923 211.00 лв. Предвижда се да се обнови и модернизира сградният фонд на НХГ „Св.св. Кирил и Методий“, Трето ОУ „Димитър Талев“ и Пето ОУ „Георги Измирлиев“. Ще бъде изграден и оборудван нов физкултурен салон към НХГ „Св. св. Кирил и Методий“. Предвижда се и поставянето на спортни уреди за трениране на открито в учебното заведение. Още едно дадено обещание от кмета на Благоевград д-р Атанас Камбитов ще бъде изпълнено. Ще бъде построена нова сграда на ДГ № 8 „Вечерница“, което от своя страна ще осигури прием на допълнителна група деца. Ще се обновят съоръженията и площите за игра на децата в двора на детската градина.

Обновяването на училищата и новата детска градина ще подобрят цялостната среда за възпитание и обучение на децата на Благоевград. Предвижда се и поставянето на устройства за достъп на деца и ученици с увреждания.

Проектът „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград“ се финансира по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура BG16RFOP001-1.008 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ‎‎‎2014-2020 Благоевград”. Безвъзмездната финансова помощ, която Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще отпусне, е по ОП „Региони в растеж“ ‎‎‎2014-2020.