ЮЗДП провери 114 изградени технико-укрепителни съоръжения

13 от противоерозионните съоръжения са с нарушена цялост

Проверки на 114 изградени технико-укрепителни съоръжения, предпазващи горските територии от наводнения и свлачища, извърши Югозападното държавно предприятие през изминалата година. Инспекциите на терен бяха предприети, за да се установи състоянието им, необходимостта от ремонтни дейности и строителството на нови.
13 от противоерозионните съоръжения са с нарушена цялост и за да продължат да изпълняват ефективно функциите си, се нуждаят от основен ремонт, показват резултатите от проверките. Затова приоритетно в инвестиционната програма на ЮЗДП за 2018 г. ще бъдат заложени средства за тяхното проектиране и пълно възстановяване. Баражите, които ще бъдат основно ремонтирани, са изградени в поройни водосбори в районите на държавните горски стопанства в Белово, Брезник, Елин Пелин, Места, Рилски манастир и Първомай.
73 от съществуващите съоръжения са почистени със собствени работници от дървесно-храстова растителност, а при други 11 това предстои да бъде направено. Седем от обходените баражи се нуждаят от текущ ремонт, а 9 са изпълнили предназначението си, показват още констатациите на проверяващите.
Предвидено е и проектиране и строителство на ново технико-укрепително съоръжение в поройния водосбор „Студената река“ в землището на с. Долна Рибница, на територията на „ДГС Първомай”.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен