800 домакинства вече имат компостери за домашна употреба

СЮЗО представи резултатите от проект "Компостирай – насочени към природосъобразния начин на живот“

На пресконференция вчера в Благоевград, Сдружението на Югозападните общини представи резултатите от проект „Компостирай – насочени към природосъобразния начин на живот“, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество „България  - Македония“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 1 „Околна среда“, Специфична цел 1.1 „Опазване на околната среда и устойчиво използване на общите природни ресурси в трансграничния регион“.
Г-жа Любица Томова – изпълнителен директор на СЮЗО коментира, че проектът е постигнал предварително поставените цели, а именно: да повишим обществения интерес към темите за опазване на околната среда; да популяризираме ползите от процеса на компостирането; да задълбочим сътрудничеството между хората и институциите от трансграничния регион за преодоляване на екологичните предизвикателства и да се научим как да превърнем органичните отпадъци в полезни органични торове.
Тя представи детайлно реализираните дейности, по-значимите от които са: снабдяване на 800 домакинства с компостери за домашна употреба; разработване на материали и провеждане на обучения за използването им; осъществяване на 27 общински информационни дни на домашното компостиране; проучване на потенциала и възможностите за компостиране в трансграничния регион; масирана информационна кампания за прилагане на процеса в домашни условия и намаляване на биоразградимите отпадъци и др.  
Проектът се реализира с подкрепата и активното участие на общините – членове на СЮЗО и общините от Югоизточна Македония.
Проектът е с продължителност 15 месеца и бюджет от 117 164  евро.
Повече информация за проекта и реализираните дейности можете да намерите в интернет на адрес: www.aswm.net и www.composting-home.eu

Снимка на Деня

Щрихи от Плевен