Няма нов бум на строителство в Банско

С проекта за ПУП-ПРЗ за селищни образувания в землището на Банско се обхваща обща площ от 1894 дка

По повод тиражираните неверни твърдения за нов бум на строителство в Банско, от Община Банско уточняват следното:
През 2012г. Община Банско започва процедура по изготвяне на Общ устройствен план на Общината /ОУПО/. В процеса на проучване и изготвяне на Плана се установява, че в годините между 2004 - 2010г. извън рагулационните граници на Банско са урбанизирани и застроени големи територии от местностите „Гуровица“, “Свети Иван“, „Грамадето“, „Кошерината“, „Карантията“, „Средореко“, „Асаница“ и „Герачни улици“. Като предвиждане в ОУПО се залага изработването на ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване/, с който да се урегулират застроените с индивидуални ПУП-ове територии и да се изгради необходимата техническа инфраструктура и транспортни връзки между тях и стария град. Впоследствие през 2014г. се възлага изработването на ПУП-ПРЗ за селищни образувания на Банско, който следва стриктно предвижданията на проекта на ОУПО и в който те са определени с устройствена зона "Ок" - "за курорт". Впоследствие ОУПО минава необходимите съгласувания, като е изготвена и приета екологична оценка /ЕО/ и влиза в сила с Решение №305 от Протокол №18 /28.12.2016г. на Общински съвет - Банско/. С проекта за ПУП-ПРЗ за селищни образувания в землището на Банско се обхваща обща площ от 1894 дка. Към днешна дата 55,6% /1054дка/ от площите са застроени със жилищни сгради и сгради за обществено обслужващи дейсности. Едва около 34% /644 дка/ са земеделски територии. Проектът за ПУП–ПРЗ предвижда урегулиране на цялата територия, което обхваща основно застроени земи, с цел осигуряване на транспортна и техническа инфраструктура за обслужването им. Разработката не обхваща територии извън предвидените в ОУПО, не засяга територии на НП"Пирин", предвижда буферни зони по границите с Парка и не е пряко свързана с инвестиционни намерения за бъдещи спортни съоръжения. Около 20% от незастроената територия е предвидена за изграждане на озеленяване, паркове, градини, транспорт и комуникации. Предвиждането на предварителния проект /в процес на съгласуване/ е урбанизиране на земеделските територии, които са разположени между вече застроени земи, като новите територии, отредени за жилищно застрояване и обществено обслужване, са 382 дка от общо 1894 дка,  обхванати от разработката. Това са основно земеделски земи, намиращи се между вече урбанизирани терени и до които вече е осигурена техническа инфраструктура. Предварителният проект за ПУП-ПРЗ е предаден и обявен преди влизане в сила на ОУПО. Окончателният  проект се разработва съгласно вече одобрените правила за прилагане на ОУПО, от което ще се появи разлика в прогнозните стойности за бъдещото застрояване. Градоустройствените показатели на новообразуваните УПИ са намалени с около 2 пъти от тези на вече застроените имоти, като съгласно ОУПО те са плътност на застрояване 30%, кинт 0.9, мин. озеленяване 50% и максимална височина 10 м /3ет/, задължително е осигуряването на паркоместа за посетителите в границите на имота.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"