16 са офертите за строителен надзор на път Дупница - Клисура - Самоков

Надзорът е при рехабилитацията на 32,5 км от път II-62

Отворени са офертите за строителен надзор при рехабилитацията на 32,5 км от път II-62 Дупница - Клисура - Самоков. Второкласният път преминава през областите Кюстендил и София и свързва ГКПП „Гюешево“ с АМ „Струма“, с път I-1 София - Благоевград и АМ „Тракия“.

Поръчката е в две обособени позиции:
•Обособена позиция 1: Лот 27 Път IІ-62 Дупница – Клисура от км 42+263,20 до км 59+071,66, с обща дължина 16,808 км, област Кюстендил;
•Обособена позиция 2: Лот 28 Път IІ-62 Клисура – Самоков от км 62+922 до км 78+633, с обща дължина 15,711 км, област София.

Отворените оферти, по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ, са на:
•„Геоексперт България“ ЕООД – за обособена позиция 2;
•„ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД – за обособена позиция 1;
•Обединение „СН РИЛЕЦ“ ДЗЗД, в което участват: „ПЛАН ИНВЕСТ Пловдив“ ЕООД, „АДВАНС 2002 ЕНЕРДЖЕ“ ЕООД – за обособени позиции 1 и 2;
•„СС-Консулт“ ЕООД - за обособени позиции 1 и 2;
•„Рутекс“ ООД – за обособени позиции 1 и 2;
•„ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД – за обособени позиции 1 и 2;
•„ВЕРИЛА ГРУП“ ДЗЗД, в което са: „СТРОЙНОРМ“ ЕООД, „СЖС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, „ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ СМ“ ЕООД и НТСС – КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – за обособени позиции 1 и 2
•„ЕН АР Консулт“ ЕООД – за обособена позиция 2;
•„Трансконсулт – БГ“ ООД – за обособени позиции 1 и 2;
•ДЗЗД „КОНСУЛТ – РАФАИЛОВ 2017“, в което участват: „КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГС“ ЕООД и „РАФАИЛОВ КОНСУЛТ“ ЕООД – за обособена позиция 1;
•ДЗЗД „КОНСУЛТ – РАФАИЛОВ“ 2017, с участници: „КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГС“ ЕООД и „РАФАИЛОВ КОНСУЛТ“ ЕООД – за обособена позиция 2;
•„Синтел инженеринг“ ООД – за обособена позиция 2;
•Обединение „НАДЗОР РЕГИОНИ“, в което са: „СТРОЛ 1000“ АД и „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД – за обособена позиция 2;
•ДЗЗД „Консултанти ОПРР 2020“, с участници: „СТРОЛ 1000“ АД, СИНКОНСУЛТ“ ЕООД и „ПИ ЕС КОНСУЛТ“ ЕООД – за обособена позиция 1;
•„ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД – за обособена позиция 2;
•ДЗЗД „СДРУЖЕНИЕ ПЪТКОНСУЛТ 2000 – ТРИ ЕС“, в което са: „ПЪТКОНСУЛТ“ 2000 и „ТРИ ЕС“ ЕООД – за обособена позиция 1;

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 800 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 18 месеца.