Стартира приемът на документи за европейски стипендии в ЮЗУ

От днес започва поредната кампания за кандидатстване за стипендии за успех и стипендии за специални постижения

От днес започва поредната кампания за кандидатстване за стипендии за успех и стипендии за специални постижения по проект „Студентски стипендии – фаза 1” за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.
Проект „Студентски стипендии – фаза 1” има за цел чрез отпускане на допълнителни стипендии по успех и стипендии за специални постижения да се стимулира обучението в приоритетните за страната области на висшето образование и да осигури допълнителен ресурс, който да направи обучението на студентите във висшите училища по-достъпно. Независимо от това, дали получават стипендии със средства от държавния бюджет, студентите могат да получават европейски стипендии. За тези стипендии могат да кандидатстват и студентите, обучаващи се в платена форма на обучение.
Размерът на стипендията за успех е 150 лв. на месец и се получава пет месеца в рамките на семестъра. Стипендията за специални постижения е в размер 300 лв., като един студент може да получи до три стипендии за специални постижения в рамките на семестъра.
Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта - https://eurostipendii.mon.bg до 14 януари 2018 г. Формулярите и съпътстващите ги документи на хартиен носител студентите подават в Учебен корпус №1 на Югозападния университет, стая 114 А от 27.11.2017 г. до 17.01.2018 г. oт 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 до 16.00 ч. Повече информация студентите могат да открият в сайта на университета www.swu.bg в графа „Стипендии, студентско кредитиране, стажове и мобилност“.
За стипендия за успех могат да кандидатстват само студенти, обучаващи се в редовна форма на обучение по специалности от приоритетните професионални направления /Постановление № 64 на Министерския съвет от 25 март 2016 г./, които са положили успешно всички изпити по учебен план и средният им успех от предходните два семестъра е не по-нисък от добър 4.00.
За стипендия за специални постижения могат да кандидатстват студенти, обучаващи се в редовна форма на обучение и положили успешно всички изпити по учебен план с успех от предходния семестър не по-нисък от добър 4.00. Стипендия за специални постижения се предоставя на студенти, обучаващи се по специалности от всички професионални направления, за участието им в научни, изследователски или практически разработки, или в художественотворчески дейности, което удостоверяват с реализирания проект (копие от самата разработка, статия, публикация, доклад, презентация, снимки и предмети).
През зимния семестър на учебната 2017/2018 г. не могат да кандидатстват за стипендия за успех и за стипендия за специални постижения всички първокурсници.
Класирането за стипендия за успех се извършва по низходящ ред на средния успех на студентите по специалности. Класирането за стипендия за специални постижения се извършва по низходящ ред на средния успех на студентите, като квотите са по факултети и се определят пропорционално на броя на студентите в редовна форма за съответния семестър. Класирането ще бъде обявено на 8 февруари 2018 г.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"