Пазете се от пожар!

РСПБЗН припомня основните правила за пожарна безопасност

РСПБЗН-Сандански припомня основните правила за пожарна безопасност:

1. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ:
– Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение!
– Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди!
– Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети. Не ги използвайте за сушене на дрехи.
– Осигурете безопасността на децата, като поставите предпазители на контактите.
– При включени електроуреди никога не оставайте децата без наблюдение!
– Укрепете добре всички отоплителни уреди поради опасността от обръщане.
2.ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТВЪРДО ГОРИВО (ДЪРВА ИЛИ ВЪГЛИЩА):
– Не използвайте самоделни отоплителни уреди за твърди горива!
– Да се предвиди отстояние от печките до горими предмети не по-малко от 50 см.

– Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали;
– Да се постави негорима подложка с прагове от трите страни с размер 30 см  отпред и по 20 см отстрани на печката;
– Димоотводните тръби (кюнците) да се укрепят стабилно.
– Отворите към комина трябва да се затварят със стандартно изработени ламаринени розетки.
– Преди началото на отоплителния сезон комините задължително да се почистят от налепи и сажди. Препоръчва се почистване на комините и по време на отоплителния сезон при необходимост!

– Не разпалвайте печките с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.).
– Винаги след ползване на печка на твърдо гориво тя трябва да се угасява докрай.

– Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия там, където има горими отпадъци!
– Не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи и др. леснозапалими материали.
– Упражнявайте постоянен надзор над децата. Никога не ги оставайте сами вкъщи при работещи отоплителни уреди! Никога не ги заключвайте! Средствата за запалване на отоплителните и нагревателните уреди – кибрити и запалки, трябва да се съхраняват на недостъпни за децата места!
3.ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТЕЧНО ГОРИВО (НАФТА):
– Нафтовите печки трябва да са устроени върху негорими подложки с вертикални прагове от всички страни. Внимателно трябва да бъде следена изправността на дозаторите, спирателната и контролно-измервателната арматура, термозащитата и автоматиката на уреда. Не бива да се допускат нарушения на целостта (прогаряния) на стените на разходния резервоар и на горивната камера.
– В жилищата трябва да се съхранява нафта само за ежедневни нужди.
– Недопустимо е съхраняването на нафтата да става в общите части на кооперации и жилищни блокове (мазета, тавани и др.). За безопасно съхранение трябва да се използват херметично затварящи се съдове, защитени от статично електричество.

4. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ГАЗОВО ГОРИВО (ПРОПАН-БУТАН):
– Дейностите по устройването и техническото поддържане на газовите отоплителни уреди трябва да се извършват само от специалисти.

– Важно правило за ползването им е постоянният контрол за техническата изправност на съоръженията – автоматиката, вентилите и др., осигуряващи нормална работа.
– Отопляваните с газови печки помещения задължително трябва да са с постоянна естествена вентилация.
– Недопустимо е устройването и съхранението на газови бутилки в бани и спални, в помещения под кота „терен” (мазета, шахти и др.), в близост до печки, радиатори и каквито и да е източници на топлина, както и на места с пряко слънчево нагряване, в гаражи, общи тавани и стълбищаСнимка на Деня

Щрихи от Плевен