С първа копка започна санирането на две разложки училища

Започна изпълнението на проект "Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в Разлог”

Община Разлог изпълнява проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в Разлог – сгради на образователната инфраструктура”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0027-C01. Общата стойност на проекта е 1 830 015.25 лева, от които Европейското съфинансиране е в размер на 1 543 780.57, националното съфинансиране е 272 431.86, собственото съфинансиране е 13 802.82 лева. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В рамките на дейностите за „Информация и комуникация” по проекта се проведе официална церемония за първа копка. На официалното събитие присъстваха жители на града, екипът на проекта, ръководството на Община Разлог, заинтересовани страни.
Изпълнението на проекта ще допринесе за:
- Достигане на по-висок клас на енергопотребление в СУ "Братя Петър и Иван Каназиреви" и ОУ "Никола Парапунов" в Разлог.
- Намаляване на разходите за енергия на двете училища. По-високо ниво на енергийна ефективност, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено за намаляване на емисиите на парникови газове в Разлог.
- Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.;
- Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;
- Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите на двете училища;
- Запазване на традиционните функции на Разлог - свързани с предлагане на качествено образование за местното население.
- Повишаване комфорта на ученици и учители, както и подобряване на образователния процес.
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0027-C01, „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в град Разлог – сгради на образователната инфраструктура“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Разлог и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”