Избрани Новини

Жилища за социално слаби ще строят в Благоевград

Представиха проекта "Изграждане на социални жилища в IV-ти микрорайон“

На встъпителна пресконференция днес бе представен проектът „Изграждане на социални жилища в IV-ти микрорайон“. Той се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.,  Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г.”, Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“. Общата стойност на проекта е 9 506 000.00 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, като на 21.11.2016 г. бе сключен Договор № BG16RFOP001-1.008-0002-C01 между Община Благоевград и Министерство на регионалното развитие и благоустройството. В рамките на проекта ще бъдат изградени 202 социални жилища, предназначени за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение.
Подробностите по проекта бяха разяснени от заместник-кмета на община Благоевград по европейски проекти и програми Зорница Кралева, заместник-кмета по икономика и финанси Иво Николов, главния архитект  Васил Тинчев, инж. Ангел Даилов, ръководител на проекта и юриста по проекта Ива Цветанова.
„Мястото, където ще се изградят социалните жилища, се намира на север от ЮЗУ „Неофит Рилски“. Сградите са 3 на брой в три отделни, урегулирани имота“, каза инж. Ангел Даилов.
„Община Благоевград е първенец в изготвянето на проект за социални жилища по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., което беше отбелязано от управляващият орган  на проведено заседание на Комитета за наблюдение по Програмата, на която присъства и кметът на Община Благоевград д-р Атанас Камбитов“, каза заместник-кметът Зорница Кралева.
Очаква се строителството на социалните жилища да стартира до три месеца, след като се одобрят инвестиционните проекти.
Критериите за подбор на хората, които ще могат да се настанят в социално жилище, са подробно описани в глава трета „Стопанисване, финансиране, управление, ред за настаняване, ползване, мониторинг и контрол на социални жилища, изградени със средства по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. в изменената „Наредба за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общински жилища” в Община Благоевград.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)