Вечер на историята организираха ученици в Разлог

Тя беше под надслов "Историята - учителка на живота”

Учениците от клуб „Млад историк” към ОУ „ Никола Парапунов” - Разлог организираха вечер на историята. Презентация за дейността на клуба, рецитиране на стихове за България, есета и интересни загадки за публиката представиха Михаела Найденова, Евгения Гарабийска, Теодора Радева, Даниел Мицин, Атанас Манушкин, Мария Хаджиева, Елина Левенова и Яна Гергова.
Членовете на клуба, създаден по проект BGO5M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, показаха знанията си по история в състезанието „Историята - защо? А защо не?”. В него учениците, разделени в три отбора, отговаряха на въпроси, анализираха исторически извори, редиха пъзели с историчеси изображения, попълваха кръстословица и накрая с патос пяха възрожденски песни. Отборите с много хъс се състезаваха и в същото време се забавляваха.
На мероприятието присъстваха директорът на Исторически музей-Разлог Христина Манова,  Анелия Хаджистоянова-председател на Обществения съвет, членове на съвета „ Твоят час”, много учители, родители и ученици.
Директорът на училището Даниела Пелтегова поздрави членовете на клуба и техния ръководител за разнообразната клубна дейност.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен