Искат промени в Закона за здравето

Общинският съвет по наркотични вещества - Благоевград предлага допълнения към закона

По повод поредната трагедия с наркозависим и негови роднини, здравните вреди от употребата на енергийни напитки и наргилета от лица под 18 години, Общинският съвет по наркотични вещества -  Благоевград предлага допълнения към Закона за здравето, които ще бъдат представени на XI Национална конференция на общинските съвети по наркотични вещества във Велико Търново от 7.06.2017 г. до 9.06.2017 г.

Закон за здравето:

Чл. 146. (1) Лица с психични разстройства, нуждаещи се от специални здравни грижи, са:

1. психичноболни с установено сериозно нарушение на психичните функции (психоза или тежко личностно разстройство) или с изразена трайна психична увреда в резултат на психично заболяване, както и зависими към алкохол и наркотици;

2. лица с умерена, тежка или дълбока умствена изостаналост или съдова и сенилна деменция;

3. лица с други нарушения на психичните функции, затруднения в обучението и трудности в адаптацията, изискващи медицинска помощ, грижи и подкрепа, за да живеят пълноценно в семейството и социалната среда.

(2) Всяко лице с психично разстройство се ползва от лечение и грижи при условия, равни с условията на пациентите с други заболявания.

Чл. 155. На задължително настаняване и лечение подлежат лицата по чл. 146, ал. 1, т. 1 и 2, както и зависимите към наркотици и алкохол, които поради заболяването си могат да извършат престъпление, което представлява опасност за близките им, за околните, за обществото или застрашава сериозно здравето им. Сигнали и предложения до прокурора за задължително лечение могат да правят държавните и общинските органи, здравните заведения, роднините и други заинтересовани граждани.

Чл. 156. (1) Задължителното настаняване и лечение на лицата по чл. 155 се постановява с решение от районния съд по настоящия адрес на лицето, а в случаите по чл. 154 - от районния съд по местонахождението на лечебното заведение.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) Задължителното лечение се осъществява в лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ и центрове за психично здраве, в психиатрични отделения или клиники на многопрофилните болници и в лечебни заведения за специализирана психиатрична извънболнична помощ.

Чл. 157. Задължителното настаняване и лечение може да бъде поискано от прокурора, а в случаите на чл. 154, ал. 3 - и от ръководителя на лечебното заведение.

Чл. 54.

(1) Забранява се продажбата на алкохолни напитки на:

1. лица под 18 години;

2. лица в пияно състояние;

3. територията на детските градини, училищата, общежитията за ученици, лечебните заведения;

4. спортни прояви;

5. обществени мероприятия, организирани за деца и ученици.

(2) Забранява се продажбата на енергийни напитки на лица под 18 години.

Чл. 56б. Забранява се продажбата и употребата на наргилета от лица под 18 г.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"