Община Благоевград обяви конкурс за назначаване на държавни служители

Документи за кандидатстване трябва да се представят в до 17.03.2017 г.

Община Благоевград обяви конкурс за назначаване на трима инженери. Обявените работни позиции са за държавни служители - младши експерт в Дирекция „Планиране на инвестиционната дейност, строителство и екология”, старши експерт в Дирекция „Планиране на инвестиционната дейност, строителство и екология” и младши експерт в Дирекция „Планиране на инвестиционната дейност, строителство и екология” в Община Благоевград. Минималните изисквания към кандидатите, както и списък с необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат открити на сайта на Община Благоевград blgmun.com, в секция „Структура“, „Конкурси  незаети длъжности“. Подробна информация е поместена и в сайта на Административен регистър, както и на информационното табло на партера на Общината.
Документите за кандидатстване следва да бъдат представени в 115 стая на Общинска администрация Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” №1, от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:30 ч., в срок до 17.03.2017 г. включително. Лице за контакт – Елена Трампова, главен експерт „Управление на човешките ресурси”, тел.: 073 88 04 53 или 0897 01 59 56.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"