Магистратите подали имотни декларации са едва 50 от 4199

От 1 януари 2017 г. е в сила раздел от Закона за съдебната власт, който засяга статута на съдиите, прокурорите и следователите

50 магистрати са подали досега декларации за имущество и интереси в Инспектората към ВСС. Крайният срок е 15 май, съобщиха от Инспектората на ВСС.
От 1 януари 2017 г. е в сила раздел от Закона за съдебната власт, който засяга статута на съдиите, прокурорите и следователите. По действащите разпоредби до 31 декември 2016 г. магистратите не декларираха обстоятелствата за имущество пред Сметната палата.

Те трябва да покажат частните интереси - пред ВСС по реда на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси/, а пред Инспектората към ВСС.
4199 са действащите съдии, прокурори и следователи към 1 януари 2017 г. по списък, предоставен от ВСС. Всеки от инспекторите в Инспектората ще проверява подадените декларации и свързаната с тях информация на 420 магистрати.
Инспекторатът към ВСС ще проверява съответства ли декларираното от магистратите имущество за предходната календарна година с данните от съответните публични регистри, пред които декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване.
При установено несъответствие над 5000 лв. ще сигнализира компетентните органи да извършат проверка на имущественото състояние на магистрата, а ако има данни за престъпление - да го разследва прокуратурата.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен