Пожарната в Благоевград си намали сметките за ток

Освен саниране, сградата ще бъде пригодена и за хора с увреждания

Община Благоевград започва изпълнението на всички дейности по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение в сградата на Регионална служба „Пожарна безопасност и защита на населението - Благоевград”.

Към този момент са избрани всички изпълнители, след проведени публични процедури по ЗОП-  за инженеринг на обекта, упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието, консултантска услуга - лицензиран одитор за одит на проекта и за изпълнение на дейностите по публичност и информация.

Проектът предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на РСПБЗН- Благоевград и осигуряване на достъп до сградата на хора с увреждания и се реализира в резултат на подписано партньорско споразумение между Община Благоевград и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерство на вътрешните работи.

Проектът се финансира по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Благоевград” по ОПРР 2014 – 2020 г.С

 реализацията на проектните дейности ще се постигне повишаване на енергийната ефективност и редуциране на енергопотреблението в сградата, предмет на проекта. Ще бъдат осигурени и по-добри условия на работа на служителите на РСПБЗН - Благоевград, екологична и енергийно-ефективна работна среда и осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение.

След реализацията на проекта сградата на РСПБЗН – Благоевград ще постигне клас на енергийна ефективност „В“.

Бюджетът на проекта е 586 500 лв., а срокът за изпълнение е 12 месеца.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"