Избрани Новини

Наредба променя работно време на търговски обекти в Банско

Отпада действащата до 31.12.2016 г. Наредба за търговската дейност на територията на община Банско

Общинска администрация Банско уведомява всички търговски обекти, работещи с удължено работно време, че считано от 8.01.2017 г. действащите до този момент разрешения за работа при ненормирано работно време губят своето правно действие поради отпадане на действащата до 31.12.2016 г. Наредба за търговската дейност на територията на община Банско.
Всички търговски обекти, които желаят да работят с удължено работно време, е необходимо да подадат заявление по образец с изискуемите документи на фронт-офиса на община Банско. Обектите, които продължават да работят в интервала от 24.00 до 06.00 часа след 13.01.2017г. без издадена Заповед за удължено работно време от кмета на община Банско, ще бъдат санкционирани съгласно чл.33, ал.1 и ал.2 от приетата нова Наредба за търговската дейност на територията на община Банско, влязла в сила от 01.01.2017 г. /имуществената санкция е в размер от 300 до 2000 лева/.

Необходимите документи за удължаване на работното време са както следва:
- Протокол/сертификат, издаден от Регионална здравна инспекция (РЗИ) или акредитирана лаборатория, не по-късно от 6 месеца преди подаване на заявлението, за съответствие с допустимите нива на шум в и около обекта за периода от 24.00 ч. до 06.00 ч.
- Удостоверение от РУ-Банско за липса или наличие на нарушения на обществения ред в обекта, установени по съответния ред, извършени от лицето или персонала за последната една година (за заведенията за хранене и развлечения)
- Копие от документ, установяващ наличие на охрана за обекта (за заведенията за хранене и развлечения);

За заведенията за хранене и развлечения и местата за продажба на хранителни и нехранителни стоки и продукти е задължително да имат непрекъснато видеонаблюдение с камери в режим на записване на входа и изхода на обекта, като получените записи се съхраняват най-малко 20 дни.

За питейните заведения и баровете е задължително да имат осигурен охранително-пропускателен режим на входа на обекта и охрана за опазване на обществения ред, както и да са оборудвани с необходимите технически средства за откриване на хладно и огнестрелно оръжие на входа на обекта.
За местата за продажба на хранителни и нехранителни стоки и продукти е задължително да има паник-бутон за охрана на обществения ред и на персонала.
За издаване на Заповед за удължaване на работното време се дължи такса в размер на 50.00 лв. съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Банско.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)