Ефективното използване на дървесна биомаса обсъждаха в Банско

Присъстваха петдесет експерти от Испания, Финландия, Франция, Италия, Латвия, Румъния, Словения и България

Устойчивото ползване на горската биомаса като възобновяем енергиен източник обсъждаха на тридневна международна среща, приключила днес в Банско. На форума, организиран от Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/ по проект „Регионални политики за устойчива биоенергия“ по програма ИНТЕРРЕГ Европа на Европейския съюз, присъстваха петдесет експерти от Испания, Финландия, Франция, Италия, Латвия, Румъния, Словения и България. Водещ партньор е Горският технологичен център на Каталония, Испания. 

Участниците в срещата обмениха своя опит и добри практики, свързани с ефективното и екологично използване на горската биомаса. Експертите бяха единодушни, че използването на горите е необходимо да бъде подчинено на балансиран подход, отчитащ не само икономическите нужди, но също така екологичната и социална роля на горите. По време на форума беше обсъден потенциалът на биомасата в България и ролята на българските гори в прехода към биоикономиката. Бяха дискутирани потребностите на нашата горска промишленост, както и реалните възможности за производство на топлинна и електроенергия от дървесна биомаса. Представеният анализ показа, че България е страна, в която за последните двадесет години всички горскостопански показатели бележат ръст. Нарастването на залесените територии, както и увеличаване на прираста на дървесина са добра предпоставка за устойчивото използване на горската биомаса у нас. 

В рамките на форума бяха посетени централа за производство на топлинна енергия от биомаса в гр. Банско, фабрика за производство на пелети в гр. Разлог и обекти на територията на ТП ДГС Разлог.

Следваща стъпка е изготвянето на Национален план за действие, чрез който ще се потърсят най-ефективни и икономически изгодни начини за подпомагане използването на горската биомаса за производство на енергия. Такъв план за действие ще бъде изготвен от всеки партньор по проекта по време на изпълнението му.Снимка на Деня

Кадетите на ТСК – Русе със злато от Държавното отборно първенство в Хасково