Ефективното използване на дървесна биомаса обсъждаха в Банско

Присъстваха петдесет експерти от Испания, Финландия, Франция, Италия, Латвия, Румъния, Словения и България

Устойчивото ползване на горската биомаса като възобновяем енергиен източник обсъждаха на тридневна международна среща, приключила днес в Банско. На форума, организиран от Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/ по проект „Регионални политики за устойчива биоенергия“ по програма ИНТЕРРЕГ Европа на Европейския съюз, присъстваха петдесет експерти от Испания, Финландия, Франция, Италия, Латвия, Румъния, Словения и България. Водещ партньор е Горският технологичен център на Каталония, Испания. 

Участниците в срещата обмениха своя опит и добри практики, свързани с ефективното и екологично използване на горската биомаса. Експертите бяха единодушни, че използването на горите е необходимо да бъде подчинено на балансиран подход, отчитащ не само икономическите нужди, но също така екологичната и социална роля на горите. По време на форума беше обсъден потенциалът на биомасата в България и ролята на българските гори в прехода към биоикономиката. Бяха дискутирани потребностите на нашата горска промишленост, както и реалните възможности за производство на топлинна и електроенергия от дървесна биомаса. Представеният анализ показа, че България е страна, в която за последните двадесет години всички горскостопански показатели бележат ръст. Нарастването на залесените територии, както и увеличаване на прираста на дървесина са добра предпоставка за устойчивото използване на горската биомаса у нас. 

В рамките на форума бяха посетени централа за производство на топлинна енергия от биомаса в гр. Банско, фабрика за производство на пелети в гр. Разлог и обекти на територията на ТП ДГС Разлог.

Следваща стъпка е изготвянето на Национален план за действие, чрез който ще се потърсят най-ефективни и икономически изгодни начини за подпомагане използването на горската биомаса за производство на енергия. Такъв план за действие ще бъде изготвен от всеки партньор по проекта по време на изпълнението му.