ПИБ отразява корекции за кредитен риск и засилва капиталовата си позиция

Независимо от заделените провизии в размер на 140 млн. лв. от началото на годината Първа инвестиционна банка отчита подобрена ефективност. Банката покрива с провизии експозиции под риск и изгражда стабилни капиталови излишъци

 

Първа инвестиционна банка прави обезценки за деветмесечието в размер на 140 млн. лв. Това показват данните на БНБ. Освен това печалбата на банката преди данъчно облагане е 61.3 млн. лв. Като цяло това представлява изграждане на допълнителен капиталов буфер в размер на 201 млн. лв.

По предварителни данни тези резултати на финансовата институция показват, че до 30 юни 2017 г., когато е срокът зададен от БНБ за капиталовите мерки, облекчаващи риска, остават още точно девет месеца и е напълно резонно да се предполага, че издигането на допълнителна капиталова защита ще се удвои. При това числата говорят, че ПИБ има реалната възможност да постигне това самостоятелно.

Обезценката на ПИБ към 30 септември 2016 г. възлиза на 861.1 млн. лв., които представляват резерв срещу загуби и при благоприятно развитие на кредитните експозиции (погашения, увеличение на стойносттта на обезпеченията) могат да се използват за реинтегриране в печалбата на банката.

Отчетената от банката капиталова адекватност към 30 септември 2016 г. е 15.35%, което показва превишение на собствения капитал над комбинираното изискване 13.5% (8%+3%+2.5%) от цели 185 б.т. и то без каквото и да било вземане под внимание на печалбата за 2016 г. Това отговаря на превишение от 109 млн. лв. собствен капитал над изискуемия по Регламент 575 плюс допълнителните капиталови буфери (предпазен капиталов буфер 2.5% и буфера за системен риск 3%). Тоест към 30 юни 2017 г. ПИБ сумарно ще е преизпълнила препоръките от проверката на качеството на активите.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен