Община Благоевград съобщава за отваряне на оферти

Събитието е на 25.10.2016 г. /вторник/ от 14:00 часа в сградата на Общинска администрация Благоевград

На 25.10.2016 г. /вторник/ от 14:00 часа, в сградата на Общинска администрация Благоевград, зала № 101, ще бъдат отворени представените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение в сградата на Регионална служба „Пожарна безопасност и защита на населението – Благоевград“, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.”

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

                  

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"