Кампанията по гроздобера в Дупнишко стартира

Започва беритбата на ранните винени и десертни сортове

Със своя заповед кметът на Община Дупница инж.Методи Чимев обяви началото на гроздоберната кампания в общината, информира zadupnitsa.com. Официално тя стартира днес, 1.10.2016 год., с беритбата на ранните винени и десертни сортове, след което същата да продължи с другите винени сортове при достигане на необходимата технологична зрялост. С цел предотвратяване от злоупотреби се забранява влизането в лозови масиви, намиращи се на територията на Община Дупница преди 6:00 часа и след 19:00 часа, преминаването на граждани през чужди лозови масиви без разрешение от собствениците, наемателите и/или арендаторите им или установено право на преминаване, предоставяне на или вземане на гроздова продукция без издаден придружителен или отчетен документ, причиняване вреди на селскостопанското имущество по смисъла на ЗОСИ. Забранено е и допускането в лозовите масиви на малолетни и неполучили надлежно разрешение от съответната Дирекция “Инспекция по труда“ непълнолетни сезонни работници.
Заповедта е сведена до знанието на кметовете на кметства и кметските наместници, които имат задължението да информират местното население, специалисти “Общински контрол” и началника на РУП – Дупница при нарушаване на заповедта.