ЮЗУ въвежда обучение на английски език за специалност "Медицинска сестра"

Продължителността е 4 години за "бакалавър"

От учебната 2016/2017 г. Югозападният университет "Неофит Рилски" въвежда  обучение на английски език за специалност "Медицинска сестра" с продължителност 4 години за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър". Студентите, които желаят да се обучават в тази специалност, ще заплащат такса в размер на 3000€. Подготовката  се осъществява по учебен план и програми, отговарящи на националните и международни образователни стандарти.  По време на обучението си бъдещите медицински сестри ще получат необходимите знания и умения за прилагане на качествени сестрински грижи, свързани с промоция на здравето, профилактика и лечение на заболяванията в болничната и извънболничната помощ.
Специалността "Медицинска сестра" отговаря на изискванията и потребностите в системата на здравеопазването и социалната сфера и позволява на завършилите да се реализират успешно.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"