Самодивско лале зарадва експертите на НП "Рила"

Установени са нови находища на жълт планински крем и нарцисовидна съсънка в парка

При теренни наблюдения, извършени от екип на ДНП „Рила“, бяха установени нови находища в Национален парк „Рила“ на редките растителни видове с консервационно значение жълт планински крем и нарцисовидна съсънка, съобщават от НП"Рила".

Ново находище в защитената територия на жълт планински крем, представено от 21 екземпляра, е намерено по южните склонове на местността „Динков дол“ на 2000 м н. в. Другият рядък вид – нарцисовидна съсънка, на територията на НП „Рила“ е установен непосредствено над горната граница на клековия пояс, откъм южните склонове под Ангелов връх на 2500 м н. в. Досега най-значими концентрации на редки, застрашени видове от различен тип растения са наблюдавани предимно в централната част на Националния парк, в районите на Мусала, Мальовица, Марачини и Седемте езера и Урдиния циркус.

Данните за новите находища са допълнителна информация в резултат от изпълнението на проектите „Инвентаризация на видов състав на висшите растения“ и „Картиране на видовете растения с консервационно значение: редки, застрашени, ендемити, реликти, включените в конвенциите, IUCN, CITES, BERN и др.“ от Плана за управление на НП „Рила“. С тях се цели събиране на информация за разпространението на популациите от консервационно значими видове растения, с оглед взимане на управленски решения за тяхното опазване.

ДНП „Рила“ планира извършване на допълнителни проучвания на новите находища в района, както и на нови потенциални места на разпространение на консервационно значими видове растения.

Жълтият планински крем (Lilium jankae Kern.), наричан още Самодивско лале е защитен вид от Закона за биологично разнообразие. Среща се само на Балканския полуостров. Обитава открити ливади в планините до алпийския пояс.

Нарцисовидната съсънка (Anemone narcissiflora L.) е защитен вид от Закона за биологично разнообразие. Обитава открити тревисти места в субалпийския и алпийския пояс на планините.

 Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"