Избрани Новини

Ще санират сгради и в Разлог

С предимство са еднофамилни жилищни сгради на социално слаби собственици

Град Разлог е един от 28–те града в България, които имат възможност да изпълнят мерки за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради по откритата процедура на МРРБ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”. Цел на програмата е да се повиши енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г. Средствата, за които Община Разлог ще може да кандидатства по програмата, са в размер на 7 301 393,07лв, като 50% от тях ще бъдат насочени за проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Поради ограничеността на средствата Община Разлог ще сключва договори със сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради по реда на постъпването в общината на заявление за интерес и финансова помощ с всички изискуеми документи, изискващи се по програмата.

Право да кандидатстват единствено и само имат Сдружения на собствениците, създадени по реда на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС. За целите на мярката не са допустими сдружения, създадени с цел и осъществяващи друга дейност, в т.ч. и по чл. 25, ал. 2 от ЗУЕС, включително стопански дейности, като отдаване под наем на общи части.

Допустими за енергийно обновяване са сгради, отговарящи на следните условия:

- еднофамилни жилищни сгради на социално слаби собственици, получаващи социални помощи за отопление за текущия/последния отоплителен сезон, които са масивни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г.

- многофамилни жилищни сгради,които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г.,

- многофамилни жилищни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им.

При наличие на самостоятелни обекти в сградата, които се използват за извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии, собствениците на тези обекти ще се третират в хипотезата на получатели на минимална помощ (deminimis) съгласно Закона за държавните помощи.

Всички изискуеми документи и условия за кандидатстване, може да бъдат намерени на официалната интернет страница на Община Разлог - www.razlog.bg, направление „Енергийна ефективност”, както и на страницата на МРРБ - http://www.bgregio.eu/shemi/120/oprr--oprd--mrrb.aspx 

За консултации и допълнителна информация може да се обръщате също и към експертите в Община Разлог, стая 306. Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)