Приеха Здравната карта на област Благоевград

Запазват съществуващия брой лекари с редки специалности

Областният управител Бисер Михайлов изпрати в Министерството на здравеопазването разработената Областна здравна карта, приета от назначената комисия, в определения от Министъра на здравеопазването срок 23 ноември.

Областната здравна карта се изготви съгласно утвърдената от Министъра на здравеопазването методика, като са търсени оптимални решения за осигуряване достъп на населението до медицинско обслужване и качествени здравни услуги.

Комисията своевременно реагира по отношение на коригиращия коефициент 0,734, който намаляваше броя на леглата за активно лечение с 30%. В отговор на което Министерството на здравеопазването увеличи коефициента на 0,911 и по този начин се повишиха броя на болничните легла.

Въпреки, че не отговаря на изискването за брой прегледи, ще бъде запазен и съществуващия брой лекари с редки специалности, като Неврохирургия, Съдова хирургия и Детска пневмология и фтизиатрия, като по този начин пациентите от областта няма да бъдат лишени от необходимите специалисти.

Освен това комисията прие отправените коригиращи предложения на Районната колегия на Български лекарски съюз и Специализираната болница за активно лечение по онкология „Св Мина“, които са свързани с увеличаване броя на специалистите в първичната извънболнична медицинска помощ и с увеличаване броя на леглата за лъчетерапия от 13 на 33. С допуснатите предложения се цели да бъде  гарантирана  равнопоставеност и достъп до здравни услуги за цялото население при достатъчна по обем, своевременна и качествена медицинска помощ.