Сметища пречат на проводимостта на реките в Кюстендилско

Комисия провери речните корита на реките в региона

Речните корита на територията на Кюстендилска област са в естествено състояние и осигуряват нормална проводимост на високи води. Осигурява се засилен контрол върху водните обекти при влошаване на климатичните условия, с оглед предприемане на мерки и действия за недопускане на аварийни ситуации с негативни последици. Междуведомствена комисия е извършила проверка за установяване проводимостта на речните корита на територията на област Кюстендил. Проверени са поречията на реките Струма, Елешница, Бистрица, Треклянска, Банщица, Рилска, Джерман и техни притоци.

Комисията е констатирала, че по отношение поддържането на проводимост на речните легла в границите на урбанизираните територии, общините полагат значителни усилия за почистването им, но липсата на достатъчно финансови средства, експертен капацитет и технически ресурси не позволява извършването на дейности в необходимия пълен обем. Причината за ограничената проводимост на реките в урбанизираните територии е и наличието на нерегламентирани сметища за изхвърляне на битови и строителни отпадъци в сервитута на речните легла, като дори след почистването им, те в кратки срокове се появяват отново вследствие на недобросъвестно отношение от страна на местното население.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"