Избрани Новини

Онкоболницата в Благоевград търси шефове

Конкурсите са за началници на 10 отделения и главна сестра

Специализираната болница за активно лечение по онкология „Свети Мина” в Благоевград на основание изискванията на Закона за лечебните заведения и Кодекса на труда обявява конкурси за началници на 10 отделения и за главна медицинска сестра. Конкурсите ще са от отворен тип, с участие на външни кандидати за следните отделения и лаборатории: организационно-методично отделение и регионален раков регистър, отделение по образна диагностика,  отделение по обща и клинична патология, клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, отделение по лъчелечение, отделение по медицинска онкология, хирургично отделение, гинекологично отделение, отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение /ОАРИЛ/.

Конкурсите ще се провеждат на три етапа - проверка на документи за съответствие с обявените изисквания, писмена разработка и защита на проект на тема: „Програма за организация на дейността на отделението за срок от 3 /три/ години с оглед ефективен контрол на разходите и мерки за повишаване качеството на лечебната дейност в отделението” и събеседване.

Кандидатите за длъжността началник отделение трябва да притежават образователно-квалификационна степен „Магистър по медицина”, да имат придобита специалност, съответстваща на профила на отделението, да имат минимум 15 / петнайсет / години общ медицински стаж като лекар и стаж по специалността според медицинския стандарт за съответната структура, да имат най-малко 10 години управленски опит.

Изискванията за заемане на длъжността „Главна медицинска сестра” са висше медицинско образование, степен „бакалавър” или „магистър” по  „Управление на здравни грижи”, трудов стаж най-малко 5 години като медицинска сестра, управленски опит, минимум 3 години стаж по специалността "Управление на здравните грижи" или минимум 3 години стаж като старша или главна медицинска сестра. Освен по документи кандидатите за поста ще бъдат оценявани и по разработка и защита на проект на тема: „Управление на здравните грижи в лечебното заведение за три годишен период – здравни и управленски аспекти” и събеседване върху проблеми на качеството и икономическата ефективност на програмите по здравни грижи.Топ Новини

Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май