С над 14 000 дка са се увеличили горите на Национален парк "Рила"

Предложено е обособяване на нови зони с ограничено човешко въздействие

 С над 14 000 декара са се увеличили горите на територията на Национален парк „Рила“. На среща Красимир Андонов, директор на Национален парк „Рила“, заяви че неправителствени организации, общини и представители на бизнеса обсъждат детайлно предложенията за промени в актуализирания План за управление на НП „Рила“. Към момента изпълнителите на проект „ Актуализиране на план за управление на НП „Рила“, съгласно утвърдено от министъра на околната среда и водите задание“, констатират че със сега действащия план за управление  на парка, както и с работата на дирекцията на НП „Рила“, е постигната устойчивост на еко системите и местообитанията, опазване и увеличаване на био разнообразието, както и откриването на нови местообитания. 

Изводът на експертите на ДЗЗД „Рила консултанти“ от проведените теренни проучвания е, че горите на територията на парка се увеличават с над 14 хил. дка, основно бял бор, смърч и бяла мура, а новите формации от клек с над 16 хил. дка. От общо 45 653 ха горски територии увеличението на залесените площи е с над 3 000 ха, а запасите на дървесина в горите към настоящия момент е 10 млн. куб. м.

Над 160 експерти на изпълнителя на проекта са били ангажирани с обхождане на терените в различните паркови участъци. Като част от дейностите по проекта за изготвяне на актуализиран План за управление, който ще действа в идните 10 години, са заложени 15 фотокапана, който експертите преместват на различни локации, според предварително направен график, така че да бъдат регистрирани максимален брой видове. Така например към момента са заснети дива коза, мечка, сърна, лисица, язовец, белка.

На база направени анализи от теренни проучвания на работна среща по проекта в Благоевград бе предложено обособяване на нови зони с ограничено човешко въздействие (ОЧВ), защото е регистрирано натрупване на консервационно значими видове растения, бозайници, безгръбначни, птици и хабитати. Същевременно, в района западно от резерват „Ибър“ данните не показват струпване на консервационно значими видове и за това предложението е тази зона да бъде извадена от ОЧВ.Формулирани са 28 забрани, норми и условия, общовалидни за територията на НП „Рила“, които да залегнат в актуализирания План за управление, съгласно чл. 21, т. 16 от Закона за защитени територии.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"