Подобряват квалификацията на общински служители

Отчитат проект в община Струмяни в помощ на гражданите

Днес в читалище „Будител“ в село Струмяни ще се отчете проекта "Повишаване на професионалната квалификация на служителите в общинска администрация – Струмяни“ подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта възлиза на 51 460 лв.
Общата цел на договора е подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите в администрацията на община Струмяни чрез обучения в страната. Тази цел беше постигната чрез реализирането на две специфични цели - усъвършенстване на ключови умения и компетенции на служителите в общинската администрация чрез специализирани обучения и подобряване на мотивацията на служителите в общинската администрация.
С доброто изпълнение на проекта Община Струмяни постигна повишен капацитет на служителите в община Струмяни чрез подобряване на квалификация и повишаване на мотивацията. Резултатите от изпълнението на проекта доведоха до подобряване на работата на общинската администрация, осигуряване на модерно и отговарящо на изискванията на гражданите и бизнеса административно обслужване.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен