Избрани Новини

Печките и транспортът тровят въздуха в Благоевград

32 са регистрираните превишения на фини прахови частици от началото на годината

32 са регистрираните превишения на фини прахови частици във въздуха от началото на годината в Благоевград, сочи справка на Радио ‘‘Фокус’’ сайта на РИОСВ Благоевград. Качеството на атмосферния въздух в Благоевград се следи от автоматична измервателна станция, която работи 24 часа в денонощието. Тя измерва следните показатели – фини прахови частици, серен диоксид, азотен диоксид, бензен, озон, полициклични ароматни въглеводороди и стандартен набор от метрологични показатели. Автоматичната станция е разположена в устроената част на града без преобладаващо влияние на емисии от производствени и други дейности.

Със заповед на министъра на околната среда и водите община Благоевград е класифицирана като зона Благоевград в рамките на района за оценка и управление качеството на въздуха Югозападен. Районът е с превишаване на средно денонощната норма по показател фини прахови частици 10. Нормата по този показател не трябва да бъде повече от 35 пъти на година. Информация за данните може да се види всеки ден на сайта на Изпълнителна агенция по околната среда и водите, също и на регионалния ни сайт.

Най-големи превишения на фини прахови частици във въздуха се отчитат през зимните месеци. Причините са изгарянията на зимни горива в битовия сектор и автомобилният транспорт - това в съчетание с неблагоприятни метеорологични условия, температурна инверсия, мъгла и ниска скорост на вятъра. Когато времето е по-динамично се наблюдава понижаване на измерените нива. Битовото отопление има най-значителен дял при формиране на средно-годишната концентрация на фини прахови частици 10 и то е над 90%. На второ място се нарежда транспорта, който е 9% и най-нисък дял има промишлеността.

Прекият здравен ефект зависи от размера и състава на тези частици. Най-уязвими са децата и възрастните хора, също хората с хронични белодробни заболявания и астма. В дните, когато има по-високи стойности, най-вече в дните с мъгла, е необходимо да се ограничи излизането на открито на тези рискови групи или да се носи маска.Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден