Горски и огнеборци с общи действия за защита на горите от пожари

Поддържат камионни пътища, инструктират ползватели на земи

Във всички 17 държавни горски и ловни стопанства на територията на Благоевградска област е създадена организация и са предприети мерки за превенция и не допускане възникването на пожари в горите. Това показват резултатите от приключилите съвместни проверки на РДГ-Благоевград, Областното управление "Пожарна безопасност и защита на населението” и Югозападното държавно предприятие на действията за защита и превенция в горските територии и изпълнение на заложените противопожарни мероприятия, съобщава e-79.com

Всички проверени териториални поделения на ЮЗДП имат изготвени годишни планове за защита на горите от пожари, придружени със схема за оповестяване на състава, обособени групи за гасене при възникване на пожар и отбелязани върху карта водоизточници и пътища. Осигурени са комплекти защитни облекла на служителите от т.нар. гасачески групи.

В 17-те държавни горски и ловни стопанства са оборудвани противопожарни депа, като предстои допълнително окомплектоване с изпълнението на проект по мярка 226 ”Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”. Четирите специализирани противопожарни автомобила с висока проходимост са в техническа изправност и готовност да действат. Всички териториални поделения са изградили заложените по план минерализовани ивици и лесокултурни прегради, които препятстват разпространението на огъня.

Да се предприемат мерки за почистване и осигуряване на проходимост на камионните пътища на териториите на стопанствата, както и да продължи връчването на декларации срещу подпис и инструктаж на рискови ползватели на земи и имоти, граничещи с държавните горски територии, са част от препоръките на проверяващите.

Въпреки валежите и снежната покривка по високите части на планините, от началото на годината до момента са регистрирани 4 пожара - всичките на територията на „ДГС Струмяни”, като са засегнати 363 дка иглолистни насаждения. Пожарите са предизвикани от човешка небрежност и палене на пасища в близост до горските територии, въпреки забраната за това. 

Проверките се извършват всяка година и предшестват обявяването на пожароопасния сезон. Според разпоредбите на Закон за горите той се обявява по предложение на директора на съответната РДГ до областния управител, който със заповед определя продължителността на пожароопасния сезон. Очаква се тази година за област Благоевград той да започне на 1 март.