Областен съвет се проведе в Разлог

Обсъдено бе функционирането на ВиК - асоциация на територията на областта

Днес в Разлог се проведе Областен съвет за  развитие на област Благоевград, чийто  председател е областният управител  Бисер Михайлов. На него присъстваха   заместник - областните управители Асим  Адемов и Анна Бистричка, главният  секретар Диана Атанасова, кметове и  председатели на Общински съвети от  областта. С пълно мнозинство членовете  на Областния съвет приеха Окончателния  доклад на "Последващата оценка на  Областната стратегия за развитие на  област Благоевград 2007-2013г." Оценката  на настъпилите промени в социално - икономическото  развитие на област Благоевград е  извършена на база проследяване на  стойностите на определени ключови  показатели в периода 2007 - 2013 г., като са  взети предвид и са анализирани тенденциите  в изменението на индикаторите, заложени  в ОСР на област Благоевград. Процесът  на наблюдение и оценяване на стратегиите  и плановете за регионално и местно  развитие съгласно действащото  законодателство, има ключово значение  за подобряване качеството на стратегическите  документи, актуализацията, ефективното  и ефикасното им изпълнение.  

Бисер  Михайлов запозна членовете и гостите  на Областният съвет с информация относно  по-важните решения на проведеното в  Боровец на 17 и 18 декември заседание на  Регионалния съвет на Югозападен район.  На него са актуализирани представителите  на РСР и ЮЗР в комитетите за наблюдение  на оперативните програми за периода  2014 - 2020 г. и в тематичните работни групи  за разработване на ОП за същия период.  До края на годината ще се изгради и  Национален съвет за регионално развитие,  в който ще членуват представители от  РСР. Целта е стратегическите  проекти на общините да се извеждат като  предложение от ОСРР до НСРР. По този  начин ще се постигне баланс всички  общини да имат право да кандидатстват  по различните ОП, да се обърне внимание  на слабо развитите, на  планинските,  пограничните райони, на периферните  общини, каза областният управител.  

Фактическото  функциониране на ВиК асоциация на  територията на област Благоевград бе  поредната обсъждана точка от дневния  ред. "Област Благоевград е единствената  от 28 - те области, в която все още не е  започнала да действа ВиК - асоциацията.  ЕК е поставила срок за довършване на  реформата във ВиК сектора до 2016 г., с  който ние трябва да се съобразим", каза  Бисер Михайлов. За целта кметовете на  общини от област Благоевград трябва да  получат мандат от Общинските съвети и  асоциацията да заработи, допълни  областният управител. В началото на  2015 г. ще се проведе заседание на Областен  съвет за развитие с основна тема  ВиК - асоциацията.   

"Поради  покачване нивото на водите във водоемите  и реките на територията на област  Благоевград бих искал да изостря  вниманието на всички кметове", каза  Бисер Михайлов. "От вчера съм подписал  заповед за създаване на екипи, съставени  с координацията на областните управители,  от представители на Басейнова дирекция, НЕК, МВР, "Напоителни системи"  и експерти от съответната община, които  да извършват проверки на язовирите с  неизяснена собственост.  Трябва да се  констатират проводимостта на речните  легла в съответствие с параметрите на  преливните съоръжения, да се предпишат  мерки за запазване на язовирите в добро  техническо състояние, при несъответствие  с нормативните изисквания да се направят  необходимите предписания, в т.ч.  изработване на аварийни планове.  Необходимо е тази информация да се  представя ежедневно за целия период на  проверките, на чиято основа ще се изготвя  обобщен доклад. Понеделник и вторник  следващата седмица тези екипи трябва  да бъдат създадени и да започнат работа.  Трябва да сме подготвени за евентуални  бедствия", беше категоричен областният  управител на  Благоевград. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен