В Областната управа обсъдиха дългосрочната грижа през следващите 20 години

Визията на стратегията е изграждане на мрежа от достъпни и качествени услуги в общността и в домашна среда

В сградата на областна администрация Благоевград се проведе заседание на Звеното за мониторинг и оценка на Областна стратегия за развитие на социалните услуги, председателствано от заместник областния управител Асим Адемов. На него присъстваха главният секретар на областта Диана Атанасова, заместник кметове, директори и експерти от Дирекция „Социално подпомагане“ в общините Благоевград, Сандански, Разлог, Петрич, Хаджидимово, Струмяни, Регионален инспекторат по образование.

Националната стратегия за дългосрочна грижа презентира Станка Михова – Главен експерт „Социално подпомагане“ в Регионална дирекция за социално подпомагане Благоевград. Ключова цел в стратегията е развитие на дългосрочната грижа през следващите 20 години: да се подобри достъпа до социални услуги в общността и в семейна среда; достъпа до здравни услуги; да се разшири мрежата от социални и здравни услуги в страната, тяхното разнообразие, повишаване на качеството им, насърчаване на взаимодействието помежду им.

Визията на стратегията е изграждане на мрежа от достъпни и качествени услуги в общността и в домашна среда; закриването в следващите 20 години на всички функционално остарели и неотговарящи на актуалните потребности на целевите групи специализирани институции за възрастни хора и хора с увреждания; осигуряване на комплексна подкрепа на семействата, които полагат грижи за хора с увреждания и възрастни хора. Основните й принципи са: уважение към правата и достойнството на потребителите; включване на потребителите в процеса на вземане на решения; индивидуален подход; ориентиране на услугите към потребителя – поставяне на потребителя в центъра на услугите; прозрачност и достъпност; недискриминация, толерантност, равнопоставеност, обществена солидарност.

Идеята е да бъдат създадени условия за независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания чрез предоставяне на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа, каза Станка Михова. Според нея предстои изготвяне на анализ на всички специализирани институции за възрастни хора с увреждания и стари хора, който ще послужи като база за изготвяне на план за действие за изпълнение на стратегията. Тя ще се финансира от държавния бюджет, бюджетите на общините, европейски фондове.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"