Само шест нарушения за 2014 година са установени в парк "Пирин"

Съставени са констативни протоколи

През 2014 г. на територията на Националния парк "Пирин" парковата охрана е установила шест броя нарушения, за които са съставени констативни протоколи срещу неизвестен извършител. Това съобщи инж. Мартин Лазаров, директор на дирекция "Контрол и управление" към Дирекция "Национален парк Пирин", цитиран от "Фокус". Незаконните сечи в парка са редки и като цяло не представляват сериозен проблем, уточни инж. Лазаров. "Те са в ниските части, близо до населени места, обикновено се касае за единични дървета за огрев, а не са мащабни с цел добив на строителна дървесина или за търговия", каза инж. Мартин Лазаров. Дирекция НП "Пирин" като регионална структура на Министерство на околната среда и водите разполага със своя паркова охрана и достатъчен брой високо проходими автомобили. Ежедневната и постоянна дейност на тези паркови служители е охрана на защитената територия и опазването й от незаконни посегателства, каза още инж. Лазаров. На въпрос как се контролират дейностите по добива и търговията с дървесина на територията на парка, инж. Лазаров уточни, че дейностите по добив и търговия с дървесина на територията на парка са регламентирани с няколко основни документи: Правилник за възлагане на дейности, контрол и охрана в защитените територии; План за управление на Национален парк "Пирин"; Инструкция за реда и начина на ползване на дървесина на територията на НП "Пирин" и възлагане на дърводобив на фирма.
''През 2014г. няма дейности по възлагане на дърводобив на фирми с търговска цел, а само за добив на дървесина от местното население при спазване на условията, залегнали в горецитираните документи’", уточни инж. Мартин Лазаров. Спазвайки националната и вътрешна нормативна база, служителите от парковата охрана контролират дейностите при добив на дървесина. Осъществява се контрол на място при самото извършване на сечта, както и при извоза на дървесината за съответствие с издаденото разрешително. Всяка година директорът на НП "Пирин" издава заповед, съгласно която служителите от парковата охрана извършват инвентаризация на санитарното състояние на горите в защитената територия. Ако се установи необходимост от поддържащи и възстановителни дейности,  със съпътстващ добив на дървесина, се извършва маркиране на предвидените за сеч дървета. Маркирането на дървесината е в съответствие с разпоредбите на специална инструкция за реда и начина за ползване на дървесина на територията на НП"Пирин" и възлагане дърводобив на фирма. След обработка на резултатите от маркирането, дървесината се описва в т.н. план - извлечение, което се одобрява от МОСВ и едва тогава се дава разрешение за ползване на дървесина, каза още инж. Лазаров.