Избрани Новини

По-компетентни чиновници в община Гоце Делчев

Община Гоце Делчев успешно завърши изпълнението на проект “Оптимизиране на структурата на общинска администрация Гоце Делчев“ по Оперативна програма „Административен капацитет”. На заключителна пресконференция бяха обобщени изпълнените дейности по проекта.

Проектът се финансира с Договор за безвъзмездна финансова помощ, подписан между Община Гоце Делчев и Министерство на финансите. Периодът за изпълнение на проектните дейности е 12 месеца. Общата стойност на проекта е 80 643,70 лв., от които 85% се финансират от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-2013 г. и 15% от националния бюджет на Република България, информират от пресцентъра на общината.

Целевата група на проекта възлиза на 75 души, които са служители на общинската администрация. С изпълнението на проекта се цели оптимизиране на организацията и повишаване на ефективността в работата на Общинска администрация – Гоце Делчев.

За постигането на тази цел е извършен функционален анализ на общинската администрация, разработено е предложение за Устройствен правилник и проект за структура на администрацията, изготвени се 2 броя вътрешни правила за подобряване на организацията, работните процеси и координацията между административните звената (Вътрешни правила за заплатите и Стратегия за управление на риска в Община Гоце Делчев), проведени са 2 броя съпътстващи обучения за прилагане на новите правила за работа.

С реализирането на този проект ще бъде подобрена организацията на работа в администрацията, ще се подобри качеството и ефективността на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез предоставяне на качествени услуги, ще се повиши прозрачността в работата.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)