Кюстендилци "на ти" с документите за европроекти

Основните елементи при подготовка на проектно предложение по оперативни програми бяха подробно разяснени на поредица от информационни срещи, които екипът на Областен информационен център (ОИЦ)- Кюстендил проведе в периода 5÷12 юни 2014 г. във всички общини на територията на област Кюстендил. Темата на събитията „Да създаваме европейски проекти" събра общо над 170 участника, сред които представители на местните администрации, училища, читалища, неправителствения сектор и бизнеса.

В първата част на презентацията детайлно беше представен етапът на попълване на формуляр на кандидатстване по оперативна програма. Сред поставените акценти в тази част на презентацията беше формулирането на обща и специфични цели на проектното предложение, описване на съответствието му с нуждите на целевите групи и приноса за реализиране на хоризонталните политики на ЕС. На участниците в събитията беше разяснено също как да описват и обосновават дейностите по проекта. Лекторът на срещите обърна внимание и на необходимостта планът за изпълнение на проекта да бъде достатъчно подробен, за да даде представа за изпълнението на всяка дейност, да бъде реалистичен и изпълним. Сред акцентите на срещите беше информиране за индикаторите за изпълнение на проекта, както и описанието на неговата устойчивост - как ще бъде осигурено трайно въздействие върху целевите групи в резултат от изпълнението на проекта.
В рамките на събитията, на участниците бяха предоставени и разяснения относно оформянето на бюджета на проектно предложение по оперативните програми, като подробно бяха разгледани стъпките при попълване на бюджетен формуляр. Внимание беше обърнато на принципните недопустими разходи по оперативните програми, сред които възстановим ДДС, разходи за закупуване на оборудване втора употреба и др. Участниците бяха информирани и за най-често допусканите грешки при подготовката на проекти, като бяха дадени практически препоръки за избягването им. Сред посочените примери бяха неспазване на законодателството за възлагане на обществени поръчки, включване на недопустими дейности и разходи и непълно окомплектоване на проектното предложение.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен