Забраниха брането на липа в Дупница

Кметът на Община Дупница инж. Методи Чимев издаде заповед, с която забранява брането на липов цвят и увреждането на декоративна растителност в озеленени площи в Дупница до приключване на цъфтежа. На нарушителите ще се съставят актове за установяване на административно нарушение, които са както следва:

При увреждане на декоративната растителност – съгласно чл. 52, ал. 3, т. 4 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Дупница – с глоба от 50 до 5000 лв

При ползване на лечебните растения за стопанска дейност в площите, забранени в тази Заповед – съгл. чл. 72 от Закона за лечебните растения нарушението се наказва с глоба до 5 000 и чл. 73 от ЗЛР – при ползване на лечебни растения по начин и със средства, които водят до увреждане на находищата им, нарушението се наказва с глоба до 3000 лв, съответно с имуществена санкция до 5000 лв.

Заповедта е сведена до знанието на полицията и контролното звено към Общината, които ще съблюдават за нарушители.