Общинари разглеждат проекти за бъдещето на Благоевград

В Благоевград ще бъдат отворени проекти във връзка с инвестиции в бъдещето на общината

Във връзка с изпълнението на проект „Инвестиции в бъдещето на община Благоевград”, финансиран с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., „В подкрепа за следващия програмен период”, ще бъде проведена открита процедура с предмет: Изготвяне на работни проекти по реда на Закон за устройство на територията и за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по проект „Инвестиции в бъдещето на община Благоевград”. Обособените позиции са следните:
Обособена позиция 1: „Реконструкция, изграждане и благоустрояване на обекти от техническата инфраструктура“
Обособена позиция 2: „Ремонт и реконструкция на сгради с висока обществена значимост“
Днес от 10:00 часа в зала № 101 в сградата на Община Благоевград, комисия назначена със Заповед на Кмета на Община Благоевград ще получат, разгледат и оценят постъпилите оферти от участниците в процедурата . Право да присъстват при отварянето на офертите имат кандидати или техни представители по закон или пълномощия, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.