27 общински имота на търг в Кюстендил

На основание заповед на кмета Петър Паунов община Кюстендил обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост. Общо обявените позиции са 27. Сред имотите за продан е земеделски имот, находящ се в местността “Лютиците”, землището на с. Жиленци, с площ 2.760 дка. Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на земята при неполивни условия: V (пета)- начална тръжна цена 4140 лева, без ДДС. Сред имотите за продан е и земеделски имот в местността “Старо седелище”, землището на с. Раненци. Началната тръжна цена е 430 лева, без ДДС, съобщават от пресцентъра на Кюстендил.

Търгът ще се проведе на 15 април от  9:00 часа, в заседателната зала на втори етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил. При неявяване на кандидати за участие, ще се проведе повторен търг на 22 април при същите условия.