По-компетентен академичен състав в Югозападния университет

Проведе се кръгла маса по проект „Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на Югозападен университет „Неофит Рилски“- инвестиция за бъдещето“

Кръглата маса се проведе в Югозападния университет "Неофит Рилски",Учебен корпус № 1, заседателна зала № 114.
Кръглата маса бе на тема:"Професионални компетенции на университетския преподавател и високо качество на висшето образование"по проект на тема: "Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на Югозападен университет "Неофит Рилски" (Благоевград) - инвестиция за бъдещето" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", договор. Ето и дейностите, които се разработват по проекта:

Разработка на инструментариум за необходимостта от повишаване на квалификацията на академичния състав на ЮЗУ "Неофит Рилски";

Организиране и провеждане на квалификационен курс "ИКТ в преподаването във висшето училище";

Курс по академичен английски език;

Разработка на учебна документация за квалификационните курсове за преподавателите от ЮЗУ "Неофит Рилски";

Разработване на учебно съдържание и провеждане на квалификационни курсове с преподаватели от целевата група;

Провеждане на кръгла маса на тема: "Професионални компетенции  на университетския преподавател  и високо качество на висшето образование";

Разработване на концепция  за създаване на Институт за научни и приложни изследвания във висшето образование;

Организиране и провеждане на конференция с международно участие на тема: "Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшето училище";

Осигуряване на информираност и публичност на проекта.