Избрани Новини

Община Банско с лидерска позиция в управление на човешките ресурси

Община Банско вече има лидерска позиция в изпълнението на политики, свързани с развитието и управление на човешките ресурси

С реализацията на проект „Идентифициране и внедряване на добри практики в областта на управлението на човешките ресурси чрез обмяна на опит и практически знания между община Банско и община Кройдън”, Договор за безвъзмездна финансова помощ Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, с бенефициент община Банско, осъществяван по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд беше натрупана сериозна база данни с анализи и идентифицирани добри практики, които могат успешно да се трансферират от община Кройдън, Лондон в община Банско, съобщават от пресцентъра. В рамките на реализирания проект се създава Център за обмен на информация и добри практики, който ще гарантира мултипликационен ефект и устойчивост на постигнатите резултати от проекта. Неограничен брой публични администрации и заинтересовани страни ще могат да имат свободен достъп до материалите, изготвени по проекта, с което може да се подпомага тяхната работа за постигане на висок стандарт в управлението на човешките ресурси. Партньорите по проекта разработиха съвместно наръчник и ръководство, съдържащи конкретни практики в отделни аспекти на процеса на управление на човешките ресурси и организираха обучения за успешното им практическо приложение. Обменени бяха работни посещения за обмен на информация и опит в процесите, свързани с управление на човешките ресурси.

На заключителната конференция по проекта на 02.04.2014 г. присъстваха Сашка Въчкова – зам. кмет на община Банско, Камелия Радева - ръководител проект, екипа по управление и организация на проекта, представители на фирми изпълнители, представители на общинска администрация Банско, гости и др. Във връзка с изпълнение на Договор № 323/ 11.07.2013 г. Дейност 6 „Дейности за информация и публичност” по проекта Камелия Радева представи постигнатите резултати по проекта.

Предоставената от Управляващия орган на ОПАК безвъзмездна финансова помощ е в размер на 300 514.64 лева. Средствата, предоставени по проекта, са в следното съотношение: 85 % от Европейския социален фонд и 15 % от националния бюджет на Република България и представлява 100 % от общите допустими разходи.

Проектът реализира основната си цел: постигане на модерно управление на човешките ресурси в община Банско, чрез трансфер на добри практики и приложение на опит от община Кройдън.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)