Без риболов на 17 места в Благоевградско

Министърът на земеделието и храните Димитър Греков забрани риболова в 17 водни обекта на територията на Благоевградска област

Причина за ограничението е опазване на биологичното разнообразие. Забраната е в сила до края на 2014 г.

Със заповед на министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ налага ограничения в риболова през 2014 г. в определени рибностопански обекти или в зони от тях. Забраната за риболов в определени рибностопански обекти в страната е във връзка с необходимостта от опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство на популациите от риба и други водни организми, съобщи е-79. Всяка година, съгласно Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/, със заповед на министъра на земеделието и храните се забранява риболова в определени и съгласувани с Министерство на околната среда и водите рибностопански обекти.

 

Ето и списъка с местата, където ще бъде забранен риболовът в Област Благоевград:

р. Благоевградска Бистрица; притоците на р. Благоевградска Бистрица - от старите рибарници на ДГС - Благоевград и обособените едродивечови стопанства „Тапането” и „Добро поле” до Национален парк „Рила“; водоем Проевски – под моста за с. Зелен Дол; р. Бистрица – над с. Пирин от водохващането на последния МВЕЦ до границата на Национален парк „Пирин“; р. Лебница – от извора до устието ú, р. Загаза – от извора до вливането ú в р. Влахина; р. Ваклинова – от извора до вливането ú в р. Черна Места; р. Седруле – от извора до вливането ú в р. Места; р. Ръждавица – от извора до вливането ú в язовир яз. „Вищерица“; р. Железнишка (Стара река) – от извора до устието ú; р. Делчовска – от извора до вливането ú в р. Труповишка; р. Туфча – от местността Чарка (землището на с. Брезница) до извора ú; яз. „Добротино 2“ (в землището на с. Борово); р. Бистрица – от местността Караманица (землището на с. Плетена) до извора ú от моста на с. Боголин до устието ú; р. Канина – от местността Сини вир до извора ú; горното течение на река Ощавска с притоците ú - р. Мочуришка и р. Бяла река – от водохващането на Малка водноелектрическа централа (МВЕЦ) на кота 1045 м. до границата на Национален парк „Пирин“; р. Градевска - от местността Баба Цвета (в землището с. Градево) до местността Предел (землището на гр. Разлог).