Две фирми в надпревара за изграждането на трафопост на СБАЛО ”Св. Мина”

Две фирми се конкурират за изпълнител на поръчка с предмет „Монтаж на оборудване и изграждане на външни електрически връзки на ТП, захранващ СБАЛО „Св. Мина“ - Благоевград“.

В законовия срок, документи подадоха „Политрансфер електрик” ЕООД и “Ер и Ем инженеринг” ООД.  Комисия, с председател директорът на Дирекция „Финансова политика” Румяна Зъкова, отвори и разгледа в последния работен ден на 2013 година подадените в община Благоевград оферти пред представители на двете фирми.

Част от документите, които и двете фирми участници бяха приложили, включваха референции, технически параметри, данни на самата фирма.  „Политрансфер електрик” ЕООД бе предложила ценова оферта в размер на 120 640,55лв. без ДДС, а конкурентната “Ер и Ем инженеринг” ООД  - 114 958.81лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на поръчката, които кандидатите бяха посочили, бе 7 календарни дни, но за разлика от първата фирма, която бе отбелязала 5 години гаранция, втората даде 8 години.

След отваряне на офертите комисията се оттегли, за да разгледа обстойно подадените документи. Изборът ще бъде направен според икономически най-изгодната оферта и изцяло отговаряне на документалната част от поръчката.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"