От Драматичен театър „Никола Вапцаров” обявяват на търг част от помещенията си

Драматичен театър ”Никола Вапцаров”- Благоевград, с адрес: гр.Благоевград, пл. “Георги Измирлиев” №1, на основание чл.16,ал.2 от Закона за държавната собственост , чл.13,ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед №102/13.12.2013 г. на Директора на ДТ ”Никола Вапцаров” -Благоевград обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните части от имот публична държавна собственост, описан в АДС №291/28.11.2000г., находящ се в гр.Благоевград, пл.”Г.Измирлиев” №1:

1.Помещение, находящо се на първия етаж от източната страна на сградата на ДТ „Н.Вапцаров” – Благоевград, гр.Благоевград, пл. “Георги Измирлиев” №1, представляващ част от описания в АДС № 291/28.11.2000г. имот, с площ от 26 /двадесет и шест/ кв.м.Срок на наемното правоотношение – 5 /пет/ години.Начална месечна наемна цена – 330.00 /триста и тридесет/ лева, определена съгласно чл.41 от ППЗДС. Депозитът за участие в търга е в размер на един месечен наем – 330.00 /триста и тридесет/ лева и се внася на касата на ДТ „Н.Вапцаров” – Благоевград, пл. “Георги Измирлиев” №1 .

2. Помещение – Клуб-ресторант „Мелпомена”, находящо се на сутеренен етаж в сградата на ДТ „Н.Вапцаров” – Благоевград, пл. “Георги Измирлиев” №1, представляващ част от описания в АДС № 291/28.11.2000г. имот, с площ от 108.00/сто и осем/ кв.м. Срок на наемното правоотношение – 5 /пет/ години. Начална месечна наемна цена – 860.00 /осемстотин и шестдесет/ лева, определена съгласно чл.41 от ППЗДС. Депозитът за участие в търга е в размер на един месечен наем – 860.00 /осемстотин и шестдесет/ лева и се внася на касата на ДТ „Н.Вапцаров” – Благоевград, пл. “Георги Измирлиев” №1 .

3. Помещение, находящо се на партерния етаж до входа на камерна зала в сградата на ДТ „Никола Вапцаров” – Благоевград, гр.Благоевград, пл. “Георги Измирлиев” №1, представляващ част от описания в АДС № 291/28.11.2000г. имот, с площ от 16.00 /шестнадесет / кв.м. Срок на наемното правоотношение -5 /пет/ години. Начална месечна наемна цена -230.00 /двеста и тридесет/ лева, определена съгласно чл.41 от ППЗДС. Депозитът за участие в търга е в размер на един месечен наем – 230.00 / двеста и тридесет/ лева и се внася на касата на ДТ „Н.Вапцаров” – Благоевград, пл. “Георги Измирлиев” №1.

4. Помещения – Кафе – Сладкарница, преддверие /касов вестибюл/ и складови помещения с, находящи се в подплощадното пространство в сградата на ДТ „Никола Вапцаров” – Благоевград, гр.Благоевград, пл. “Георги Измирлиев” №1, представляващ част от описания в АДС № 291/28.11.2000г. имот, с площ 430.00 /четристотин и тридесет/ кв.м. Срок на наемното правоотношение – 5 /пет/ години. Начална месечна наемна цена -3300.00 /трихиляди и триста / лева, определена съгласно чл.41 от ППЗДС. Депозитът за участие в търга е в размер на един месечен наем – 3300.00 /трихиляди и триста / лева и се внася на касата на ДТ „Н.Вапцаров” – Благоевград, пл. “Георги Измирлиев” №1.

Тръжната документация може да бъде закупена, в сградата на ДТ „Н.Вапцаров” – Благоевград, пл. “Георги Измирлиев” №1, считано от 20.12.2013г. до изтичане срока за подаване на заявления за участие- /до 16.01.2014г. включително/, срещу цена в размер на 50.00/петдесет/ лева.

Заявления за участие се приемат всеки работен ден, считано от 20.12.2013г, в интервалите от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч. до 16.01.2014г., /включително/, в административната сграда на ДТ „Н.Вапцаров” – Благоевград, пл. “Георги Измирлиев” №1 , ет.5.

Оглед на обектите – всеки работен ден, считано от 20.12.2013г. , в интервалите от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч. до 16.01.2014г. /включително/.

Търгът ще се проведе на 17.01.2014г.г. от 11:00 ч, в сградата на ДТ „Н.Вапцаров” – Благоевград, пл. “Георги Измирлиев” №1 .

Допълнителна информация за търга може да бъде получена на тел. 073/ 885254, моб: 0887430662 или на място в сградата на Драматичен театър „Н.Вапцаров” – Благоевград, гр.Благоевград, пл.”Георги Измирлиев” №1, етаж 5.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен