Приключи 2013 година за парламента на Банско

С дневен ред от тринайсет точки приключи 2013 година за местния Парламент на Банско


В началото на заседанието на Общинския съвет, общинските съветници изслушаха кмета Георги Икономов по казуса със запорирането на сметките на Община Банско.До този драстичен ход се стигна в изпълнение на решение № 17 на ВКС от 15.02.2008год. по гражданско дело № 102 от 2006год. От изложението на градоначалника  стана ясно, че е постигнато споразумение за погасителен план на изискуемите 795 000лв, дължими от Общината на “Благоустройствени строежи ООД” за изпълнение на пътно-строителни дейности по трасето “Добринище – Хижа Гоце Делчев”, извършени през далечната 2002 година на стойност 276 000лева  Общината трябва да внесе 1/3 от сумата в рамките на тази работна седмица.Кметът предупреди съветниците,че в момента се водят нови три дела срещу Общината за незаконно обогатяване за сметка на контрагенти по договори в периода 2007-2010година.
Във връзка с изложеното от Георги Икономов, общинския съвет взе решение за създаване на  комисия, която да провери обстоятелствата по възникналия казус. 
В рамките на заседанието общинските съветници изслушаха Георги Пидов- началник участък към ВиК гр.Банско и Йордан Каназирев,представител на фирмата-изпълнител на Проекта за рехабилитация и изграждане на ВиК мрежа, които предоставиха информация относно предприетите мерки за безпроблемно водоснабдяване с питейна вода по време на предстоящия зимен сезон.От провелата се дискусия стана ясно, че е необходимо по-ефективно взаимодействие между фирмата,изпълнител на Проекта. и ВиК дружеството, за да не бъдат допускани аварии през активния туристически сезон,както това се случи на 6-ти декември тази година. Представителят на фирмата-изпълнител предупреди, че в много случаи,авариите са неизбежни, поради остарялата канализационна система. Георги Пидов пое ангажимент да представи пред ВиК Благоевград мотивирано искане за средства за ремонт и възстановяване на най-тежките участъци, които не попадат в обсега на големия проект.
Местните парламентаристи приеха изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени за услуги на територията на Община Банско. Промяната се налага предвид приетата Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите, в изпълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, както и актуализирания от администрацията на Министерски съвет Списък за унифицираните наименования на административните услуги.
Приета бе  и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна програма за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Банско. Промяната на Наредбата се налага от приемането на Закона за публичните финанси, който ще влезе в сила от 01.01.2014год и който отменя Закона за общинските бюджети.
Поради отмяна на прилаганата до момента Наредба за условията за реда и съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Общината бе приета Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на дългосрочен общински дълг по чл.4 от Закона за общинския дълг.
В предвид изменението и допълнението на Закона за местните данъци и такси, Общинския съвет прие промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Общината. Промените засягат данъчни облекчения на имоти с данъчна оценка до 1680лв. Данъчно облекчение при облагане с данък върху превозните средства на МПС, в зависимост от екологичните стандарти по отношение емисионните норми на парникови газове, които отделят. 
Местните парламентаристи приеха редица други предложения от оперативен характер.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен